جمعه, 31 شهريور 1396

عنوان : آگهی تجدید فراخوان عمومی:راه اندازی وبرون سپاری رستوران هوایی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ 
ساعت : ۸:۲۳:۲


به گزارش روابط عمومی شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به جذب سرمایه گذار جهت عملیات اجرایی راه اندازی وبرون سپاری رستوران هوایی شهرداری شهریار واقع در جنب تقاطع غیرهمسطح سپاه به بخش خصوصی طبق مجوز شماره 918مورخ 95/6/4شورای اسلامی شهر شهریار از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از شرکت ها ومتقاضیان واجد شرایط دعوت میشود جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 10 روز اداری به امور مالی شهرداری شهریار وبادر نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نماید.
1)مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 400/000/000ریال
2)سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3.)سایر اطلاعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسناد فرخوان درج گردیده است.
4)شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
5)هزینه درج آگهی برعهده برنده فرخوان می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:96/1/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:96/2/6
مسعود رهنما -شهردار شهریار
نمایش تعداد بازدیدها : 192
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شهریار می باشد.