جمعه, 31 شهريور 1396

عنوان : آگهی مناقصه عمومی:احداث فرهنگسرای قرآنی در شهرك كهنز
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ 
ساعت : ۸:۳۲:۵۷

 به گزارش روابط عمومی شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به احداث فرهنگسرای قرآنی در شهریارشهرک کهنز با برآورد 10/000/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از شرکت ها ومتقاضیان واجد شرایط دعوت میشود جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 10 روز اداری به امور مالی شهرداری شهریار وبادر نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نماید.
1)مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000ریال
2)سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3)ارائه حداقل رتبه 5 از سازمان برنامه وبودجه کشور در رشته ابنیه الزامی است.
4)سایر اطلاعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.
5)شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
6)هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
7)ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده هنگام اخذ اسناد الزامی است.
تاریخ انتشار نوبت اول:96/1/27
مسعود رهنما -شهردار شهریارنمایش تعداد بازدیدها : 176
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شهریار می باشد.